Verzoek teruggaaf btw vanwege oninbare debiteuren

De procedure voor teruggave van de btw in het geval van oninbare debiteuren is ingewikkeld en tijdrovend. Daarom wil het ministerie van Financiën de regeling aanpassen.

Op het moment dat definitief vaststaat dat een factuur door de debiteur, door bijvoorbeeld faillissement, niet meer betaald zal worden, kan onder voorwaarden verzocht worden om een teruggaaf van de btw. De btw is immers in veel gevallen al afgedragen in het tijdvak waarin de factuur is uitgeschreven (factuurstelsel).

Voor een teruggave van de btw op basis van de huidige regels is de procedure als volgt.

 

         Wanneer is er sprake van een oninbare vordering?

      Het verzoek kan ingediend worden zodra vaststaat dat de vordering definitief oninbaar is. Bij een faillissement is dat meestal het moment dat door de curator een slotuitdelingslijst is opgesteld. Bij schuldsanering is dat het moment waarop er een overeenkomst is opgemaakt; hierin staat vast welk deel van de vordering oninbaar is.

Behalve een faillissement of schuldsanering kan een vordering ook oninbaar zijn als de afnemer bijvoorbeeld weigert te betalen. De ondernemer moet dan kunnen aantonen dat de vordering definitief oninbaar is. Hiervoor zal de ondernemer wel moeten kunnen laten zien welke stappen zijn ondernomen om de vordering te innen. Het vrijwillig prijsgeven van een vordering kwalificeert niet, evenals de vordering omzetten in een geldlening, een betaling in natura of een verrekening in welke vorm dan ook.

 

         Op welk moment kan een verzoek worden ingediend?

Het verzoek moet worden gedaan binnen één maand na het aangiftetijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. Wordt het verzoek later ingediend dan zal dit niet ontvankelijk worden verklaard en kan bij een afwijzing geen bezwaar of beroep tegen de inhoud aangetekend worden, maar alleen tegen de niet ontvankelijkheid.

 

        Hoe moet het verzoek worden ingediend

Een verzoek om teruggave dient schriftelijk ingediend te worden bij de belastingdienst.

In het verzoek dient ten minste vermeld te worden:

-         -  gegevens van de belastingplichtige/verzoeker

-          - naam en adres van de afnemer

-          - datum en nummer van de betreffende factuur (bij voorkeur kopie factuur toevoegen)

-          - het niet betaalde factuurbedrag

-          - het bedrag aan btw dat wordt teruggevraagd.

 

Bij dit verzoek dienen ook de gegevens en informatie meegestuurd te worden waaruit de oninbaarheid blijkt.

Bij een gedeeltelijke betaling mag slechts de btw teruggevraagd worden die ziet op het niet betaalde gedeelte.

Als de afnemer de factuur niet heeft betaald, maar de btw wel heeft teruggevraagd zal deze terugbetaald moeten worden aan de belastingdienst op het moment dat redelijkerwijs kenbaar is dat de factuur niet betaald zal worden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de afnemer de factuur binnen twee jaar na de uiterste betaaldatum nog niet heeft betaald. Als de factuur daarna alsnog wordt betaald, is er toch geen recht op aftrek.

Als binnen twee jaar duidelijk is dat de factuur niet zal kunnen worden voldaan dan ontstaat de verschuldigdheid van de teruggevraagde btw op het moment dat het faillissement wordt uitgesproken (en niet pas als de slotuitdelingslijst is opgesteld). De verschuldigde btw kan in dit geval wel in de reguliere btw-aangifte worden meegenomen. Indien de afnemer dit niet doet, kan de belastingdienst een naheffingsaanslag met eventuele boete opleggen.

Momenteel loopt er een internetconsultatie voor aanpassing van het artikel dat de teruggave regelt. De voorgenomen wijzigingen zien op de vereenvoudiging van de spelregels en de betrokken ondernemers daarover sneller zekerheid te kunnen geven. Het kabinet stelt voor om de crediteur zelf het bedrag van de teruggaaf in mindering te laten brengen op de periodieke btw-aangifte in plaats van een teruggave op basis van een verzoek. Ten aanzien van de debiteur stelt het kabinet voor om de termijn waarna bij niet-betaling de eerder in aftrek gebrachte btw moet worden gecorrigeerd, terug te brengen van twee naar één jaar.

Mocht het conceptwetsvoorstel uiteindelijk tot een wijziging in de regelgeving leiden, dan zullen wij u hierover informeren.

Ouderenkorting niet verwerkt in aanslag inkomstenb...

Nieuws

Actueel

Archief

 

Contact

Zo vindt u ons 
Contactformulier

Brouwerstraat 6 3364 BE Sliedrecht 
Leerlooierstraat 54 3194 AB Rotterdam-Hoogvliet

Wilt u snel contact? Klik dan hier.